Zásady ochrany osobních údajů

Ambulance plus, s.r.o., IČO: 28037677, poskytovatel zdravotních služeb v souladu se z.č. 372/2011 Sb. (dále „ambulance“ nebo „poskytovatel“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále „pacienti“ nebo „Vy“) podle platných právních předpisů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně a zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ „General Data Protection Regulation“).

Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat

Ambulance zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb. Ambulance o svých pacientech zpracovává:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění);
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 • informace o Vašem zdravotním stavu;
 • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb.

Ambulance zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Vaše údaje zpracováváme pro následující účely

 • poskytování zdravotních služeb a plnění povinností uložených poskytovateli zdravotních služeb obecně závaznými právními předpisy (včetně např. vedení zdravotnické dokumentace a vykazování zdravotních služeb). Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR;
 • plnění smlouvy s Vámi, např. smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně). Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ambulance (např. informování a upozornění pacienta na termín vyšetření či kontroly). Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR;
 • pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v takovém souhlasu. Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR.

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb a plnění našich povinností jako poskytovatele zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Jako pacient máte ze zákona povinnost takové osobní údaje poskytovateli poskytnout. Bez těchto údajů Vám zdravotní služby nelze poskytnout vůbec či v potřebné kvalitě. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných k účelu plnění smlouvy je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí nemůžeme uzavřít a/nebo plnit příslušnou smlouvu.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je uchovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. Nestanoví-li dobu zpracování osobních údajů pacientů právní předpisy, postupujeme podle účelu zpracování:

 • k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s poskytovatelem;
 • k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku ambulance budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu poskytovatele. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).

Aktualizace Vašich osobních údajů

Zjistíte-li, že informace, které zpracováváme, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás prosím, abychom zjednali nápravu.

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. pro účely konzultace či konziliárních vyšetření), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci nebo osobám oprávněným nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. Při poskytování konkrétních zdravotních služeb Vás můžeme informovat i o dalších příjemcích Vašich osobních údajů.

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ambulance, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

Poskytovatel je dále oprávněn předat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými uzavřel písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro poskytovatele zpracovávají Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz:

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů ambulance, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.

Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou-cz)

Pozn.: na výkon práv se vztahují i určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu.

S informacemi, které o Vás shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek. Napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Cookies mohou mít také význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a tak postupně zjišťovat jeho konkrétní zájmy.

Cookies jsou umístěné buď přímo na stránkách – cookie první strany (first party cookie) anebo pomocí scriptu z jiné domény – cookie třetí strany (third party cookie). Jejich platnost vyprší po zavření prohlížeče – krátkodobé (session cookie) anebo po dlouhé době – dlouhodobé (persistent cookie). Vždy je však můžete odstranit ručně v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Podle účelu existují cookies:

 • Technické – zajišťují funkčnost webu (uchování přihlášení, zapamatování Vaší volby apod.)
 • Statistické – slouží pro měření návštěvnosti
 • Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již webové stránky navštívili
 • Konverzní – slouží k vyhodnocování úspěšnosti kampaní

Jaké cookies jsou používány?

Technické cookies

Cloudflare (_cfduid) – první strany, krátkodobé. Slouží k detekování záškodnických návštěvníků. Vaše IP adresa je anonymizována. Žádné osobní údaje nejsou zaznamenávány. Platnost 30 dní.

Úprava využívání cookies

Vymazání – již uložené cookies můžete kdykoliv vymazat v nastavení svého prohlížeče.

Blokování – v nastavení svého prohlížeče můžete povolit blokování souborů cookie třetích stran, což doporučuji. Další možností je úplné zablokování cookies. V tomto případě ale může být funkcionalita některých webových stránek omezena.

V případě nejoblíbenějších webových prohlížečů najdete podrobné informace o nastavení souborů cookie a jejich mazání uživatelem v části nápovědy webového prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Sjednání konzultace